Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby

Občianske združenie I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOÚ“) s účinnosťou od 25.05.2018, dovoľuje informovať, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva za nasledovných podmienok:

1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity

so sídlom: Kresánkova 1, 841 05 Bratislava

IČO: 42356075, DIČ: 2023977681

kontaktné údaje: tel. číslo: 0948161489, e-mail: info@skolabreaku.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Dotknutá osoba:

Dotknutou osobu sa rozumie maloletá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej na základe vyplnenej prihlášky (registrácie) na break dance lekcie, denného , pobytového break dance tábora a iných podujatí, ktoré organizuje Škola Breaku v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa pri účasti maloletej osoby na break dance lekciách, dennom a pobytovom break dance tábore, ako aj zákonný zástupca maloletej osoby, ktorého osobné údaje sú spracúvané z dôvodu, že takéto spracúvanie je nevyhnutné pre poskytnutie plnenia v súlade s prihláškou (registráciou) na break dance lekcie do denného a pobytového break dance tábora so Školou Breaku a všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa /ďalej len „Zmluva“/.

3. Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, vek, pohlavie, telefónne číslo, e-mail, údaje týkajúce sa tanečných skúseností maloletej osoby ako dotknutej osoby, ako aj údaje o veľkosti oblečenia maloletej osoby a to na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia za primeraného použitia Zákona OOÚ, za účelom poskytnutia dohodnutého plnenia v zmysle Zmluvy.

v rozsahu údajov o zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby a údajov o jej potravinových a iných alergiách na účely zabezpečenia ochrany verejného zdravia, objednanie adekvátnej stravy, prispôsobenie programu zdravotným obmedzeniam dotknutej osoby v zmysle čl. 9 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, ak bol v jednotlivom prípade takýto súhlas udelený a to v rozsahu podľa udeleného súhlasu,

za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a to za účelom vedenia účtovníctva, daňových zákonov, kontroly platieb, prípadne plnenia ďalších zákonných povinností na právnom základe, ktorým je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie takéhoto účelu, na účely informovania o svojich ďalších službách a aktivitách a to na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl.6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

zverejňovanie fotografií a videozáznamov dieťaťa z vyučovacieho procesu, vystúpení, prezentácií, súťaží a iných mimoškolských podujatí na účely prezentácie práce a výsledkov Školy Breaku v médiách, na internetových stránkach, sociálnych sieťach a pre dokumentačnú archiváciu činnosti školy.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

5. Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania spoločnosť ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a v prípade spracovania osobných údajov dotknutých osôb na základe ich súhlasu, po dobu trvania udeleného súhlasu.

6. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie údajov klienta vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou požiadavkou. Prevádzkovateľ bez poskytnutia údajov o dotknutých osobách nemá možnosť poskytovať plnenia v súlade so zmluvou uzavretou na základe odoslanej prihlášky (registrácie) dotknutou osobu.

7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom o OOÚ alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),

osobám povereným zabezpečovaním administratívnej, informačno-technickej a organizačno-technickej oblasti fungovania Prevádzkovateľa a spoločnostiam poskytujúcim právne, ekonomické a účtovné poradenstvo,

súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv klienta alebo splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,

poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie.

8. Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, alebo na: info@skolabreaku.sk

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.