Všeobecné obchodné podmienky (tréningy / tábory)

Všeobecné obchodné podmienky – pravidelné break dance tréningy v Škole Breaku (ďalej len podmienky účasti):

 1. Organizátor – organizátorom pravidelných break dance tréningov (ďalej len tréningy) je občianske združenie I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 42356075, DIČ: 2023977681 (ďalej len organizátor).
 2. Objednávateľ – objednávateľom sa rozumie rodič/zákonný zástupca dieťaťa.
 3. Dieťa – je priamy účastník tréningov. Tréningy sú určené deťom vo veku 6 – 15 rokov. Organizátor si vyhradzuje právo na výber detí na pravidelné tréningy. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať deti, ktoré v čase konania tréningov nespĺňajú určenú vekovú hranicu.
 4. Registrácia – v prípade záujmu o tréningy je potrebné vyplniť on line prihlášku, aby bolo dieťa zaradené do databázy záujemcov. Odoslaním registrácie objednávateľ bez výhrad súhlasí s týmito podmienkami účasti a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Vstup do tanečnej sály bez trénera je zakázaný.
 6. Rodičia a iné osoby majú zakázaný vstup do tanečnej sály počas tréningu.
 7. Tanečník striktne dodržiava pokyny trénera na hodine a neopustí tréningový priestor bez jeho vedomia.
 8. Za tanečné kroky vedúce k úrazu, pri ktorých tanečník nedodržiaval pokyny trénera, alebo ich vykonal bez pokynu trénera nenesie tanečná škola, ani tréner zodpovednosť.
 9. Ak má tanečník zdravotné problémy (dlhodobé ochorenia, alergie), je povinný upozorniť trénera. Ak dieťa javí známky akútneho ochorenia (kašel, hnačky, teploty, atď…), alebo prišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na inú prenosnú chorobu, prosíme rodičov o zvýšenú pozornosť a vynechanie tréningov.
 10. Vstup do tanečnej sály je možný iba v čistej obuvi.
 11. Je prísny zákaz nosiť jedlo do tanečnej sály (občerstviť sa môžete počas prestávky v predsieni).
 12. Suma školného je paušálna 60 € / mesiac (tréningy 2 krát týždenne).
 13. Suma školného pre dvoch súrodencov po zľave je 108 € / mesiac.
 14. Po dohode s trénerom je možné navštevovať kurz iba jedenkrát týždenne
 15. Školné treba uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám zašleme potvrdenie a platobné inštrukcie najneskôr do 2 pracovných dní.
 16. Peniaze za tréningy, ktoré tanečník vymešká počas mesiaca sa nevracajú a ani neodpočítavajú zo sumy školného. Po dohode s trénerom je možnosť si vymeškané tréningy nahradiť.
 17. Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa tréningy nekonajú.
 18. Odhlásenie žiaka z pravidelných break dance tréningov v Škole Breaku – je potrebné vyplniť tlačivo >ODHLÁSENIE< a poslať na e-mail info@skolabreaku.sk
 19. Za cenné veci odcudzené počas akcií, zájazdov, sústredení a podujatí organizovaných Školou Breaku nezodpovedáme.
 20. Fajčenie, užívanie alkoholu, drog a iných omamných látok v Škole Breaku je prísne zakázané.
 21. Porušenie pravidiel sa trestá vylúčením z tréningov Školy Breaku.

Všeobecné obchodné podmienky denný break dance tábor (ďalej len podmienky účasti):

 1. Organizátor – organizátorom denného break dance tábora so Školou Breaku (ďalej len tábor) je občianske združenie I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 42356075, DIČ: 2023977681 (ďalej len organizátor).
 2. Objednávateľ – objednávateľom sa rozumie rodič/zákonný zástupca dieťaťa.
 3. Dieťa – je priamy účastník tábora. Tábor je určený deťom vo veku 6 – 15 rokov. Organizátor si vyhradzuje právo na výber detí do tábora. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať do tábora deti, ktoré v čase konania tábora nespĺňajú určenú vekovú hranicu.
 4. Registrácia – v prípade záujmu o tábor je potrebné vyplniť on line prihlášku, aby bolo dieťa zaradené do databázy záujemcov. Odoslaním registrácie objednávateľ bez výhrad súhlasí s týmito podmienkami účasti a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Záväzné prihlásenie – po obdržaní pokynov k platbe je potrebné vykonať úhradu za tábor do 14 dní. Po pripísaní sumy na účet organizátora má dieťa v tábore miesto záväzne rezervované. V prípade neuhradenia ceny v určenej lehote rezervácia zaniká a miesto bude uvoľnené ďalším záujemcom.
 6. Turnus – tábor sa koná v týždenných turnusoch (pondelok – piatok). Ak niektorý deň pripadne na sviatok, tábor sa koná aj v tento deň, čiže plných 5 dní. Objednávateľ prihlasuje dieťa na celý týždeň vybraného turnusu. V prípade, že sa dieťa z akýchkoľvek dôvodov niektorého dňa nezúčastní, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny za vymeškané dni.
 7. Miesto konania – hlavné tréningové centrum Škola Breaku – Karola Adlera 19, Dúbravka 841 02,  Bratislava . Aktivity vonku sa konajú v blízkom okolí.
 8. Program tábora – denný program tábora trvá od 7:30 – 16:30 hod. pozostáva z tanečných a šporotvých lekcií a animačných programov. Podrobný program Vám bude zaslaný najneskôr 14 dní pred konaním tábora.
 9. Cena za tábota – 189,00 € (V tejto cene je zahrnuté: celodenný program, strava 3 x denne (obed, 2 x ovocie/snack, pitný režim).
 10. Strava a pitný režim – organizátor sa zaväzuje zabezpečiť deťom celodennú stravu (desiata, obed, olovrant) a nápoje (voda, čaj, malinovka) počas celého pobytu. Objednávateľ má možnosť vybrať pre dieťa stravu z týchto dostupných možností: normálna, vegetariánska, bezlepková, bezlaktózová.
 11. Povinné doklady – objednávateľ je povinný pred nástupom dieťaťa do tábora priniesť vyplnené a podpísané:
 12. Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 3 dni)
 13. Kópia preukazu poistenca
 14. Tlačivá obdrží objednávateľ od organizátora e-mailom. V prípade, ak uvedené doklady nebudú pred nástupom dieťaťa do tábora organizátorovi odovzdané, organizátor má právo dieťa do tábora neprijať.
 15. Zdravotné a iné obmedzenia dieťaťa – objednávateľ je povinný písomne (v registrácii aj vo vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa) informovať organizátora o všetkých zdravotných obmedzeniach dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch. Organizátor nezodpovedá za škodu na zdraví ani inú vzniknutú škodu v prípade, ak objednávateľ neposkytol organizátorovi všetky relevantné informácie týkajúce sa dieťaťa, jeho zdravotného stavu, fyzických a psychických obmedzení, alergií, užívaných liekoch alebo iných limitoch dieťaťa.
 16. Ranný príchod detí – objednávateľ sa zaväzuje priviesť dieťa do tábora na miesto konania a to v čase medzi 7:30 – 8:30 hod. a potvrdiť príchod dieťaťa vedúcemu tanečného tábora. Vedúci tábora poznačí príchod dieťaťa v prezenčnej listine.
 17. Odchod detí – objednávateľ je povinný vyzdvihnúť dieťa z tábora na mieste a v čase podľa denného programu tábora (do 16.30 hod.) a písomne potvrdiť odchod dieťaťa u vedúceho tanečného tábora. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo vyzdvihnutia dieťaťa bude objednávateľovi oznámená písomne, resp. telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Dieťa môže samostatne odísť z tábora len s písomným súhlasom rodiča/zákonného zástupcu. Písomný súhlas je potrebné odovzdať vedúcemu tábora pred nástupom dieťaťa do tábora.
 18. Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z tábora – v prípade, ak rodič/zákonný zástupca poverí inú osobu na prevzatie dieťaťa z tábora, je objednávateľ povinný napísať pre túto osobu splnomocnenie a odovzdať ho pred nástupom dieťaťa do tábora vedúcemu tábora.
 19. Táborový poriadok – objednávateľ berie na vedomie, že vzhľadom k tomu, že v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sú povinní sa podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. Deti budú vedené k dodržiavaniu pravidiel slušnosti, poriadku, spolupráce, vzájomného rešpektu a úcte, k dodržiavaniu pokynov vedúcich a pod. Táborový poriadok bude vyvesený na nástenke v mieste konania.
 20. Porušovanie táborového poriadku – v prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a/alebo iného porušenia táborového poriadku sa táto skutočnosť považuje za dôvod na vylúčenie dieťaťa z tábora a organizátor má nárok na zaplatenie pokuty vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi skutočne zaplatenou cenou za tábor a spotrebovanou sumou ceny za tábor, s ohľadom na už strávený čas dieťaťa v tábore. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, dieťa bez nároku na vrátenie ceny za tábor pobyt ukončí a rodičia sú povinní bez zbytočného odkladu na základe telefonickej výzvy zo strany organizátora prísť dieťa vyzdvihnúť.
 21. Objednávateľ prihlásením dieťaťa do tábora vyhlasuje, že dieťa má osvojené základné hygienické a sociálne návyky, je schopné stráviť deň v kolektíve detí, bez prítomnosti svojich rodičov.
 22. Cennosti a predmety vyššej hodnoty – organizátor neodporúča, aby mali deti pri nástupe do tábora akékoľvek cennosti alebo predmety vyššej hodnoty. Organizátor nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie vecí, ktoré neboli organizátorom určené ako veci potrebné na absolvovanie programu tábora.
 23. Zmena programu a miesta konania – organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora a miesta jeho konania, a to v prípade nevhodného počasia na vykonanie plánovanej aktivity alebo v prípade prekážky na strane zmluvného partnera organizátora. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, organizátor sa zaväzuje zabezpečiť náhradný program a miesto konania tanečného tábora na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany objednávateľa. Každú takúto zmenu je organizátor povinný v dostatočnej lehote a primeraným spôsobom oznámiť objednávateľovi.
 24. Zrušenie turnusu – organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie turnusu, a to v prípade ak:
 25. je obsadenosť turnusu denného break dance tábora nedostatočná a/alebo z iných dôležitých organizačných alebo prevádzkových dôvodov alebo
 26. existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, a pod..
 27. V takomto prípade má objednávateľ právo na vrátenie zaplatenej ceny za tanečný tábor v nespotrebovanej časti.
 28. V prípade zrušenia turnusu z dôvodu podľa písm. a) tohto odseku je organizátor povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti písomne (formou e-mailu), a to minimálne 3 pracovné dni pred nástupom na tanečný tábor.
 29. V prípade zrušenia turnusu podľa písm. b) tohto odseku je organizátor povinný informovať objednávateľa primeranou formou a v čo najkratšej lehote, ktorá vzhľadom na okolnosti môže byť kratšia ako 3 pracovné dni pred nástupom na denný break dance tábor.
 30. Zrušenie účasti objednávateľom – objednávateľ je oprávnený aj bez udania dôvodu písomne zrušiť účasť dieťaťa v tábore – najneskôr jeden deň pred dňom stanoveným ako začiatok turnusu a to zaplatením odstupného (storna), vo výške:
 • vo výške 20 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na tanečný tábor,
 • vo výške 50 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote 2 – 14 dni pred nástupom na tanečný tábor,
 • vo výške 100 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote menej ako 2 dni pred dnom nástupu na tanečný tábor.
 • neúčasť zo zdravotných dôvodov – organizátor sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi 80% ceny za tanečný tábor v prípade, ak objednávateľ predloží lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa, ktorá neumožňuje jeho nástup do tanečného tábora z vážnych zdravotných dôvodov.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2024