Všeobecné obchodné podmienky účasti na POBYTOVOM BREAK DANCE TÁBORE

Vyplnením registrácie súhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami účasti na pobytovom break dance tábore (ďalej len podmienky účasti):

1. Organizátor – organizátorom denného break dance tábora so Školou Breaku (ďalej len tábor) je občianske združenie I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 42356075, DIČ: 2023977681 (ďalej len organizátor).

2. Objednávateľ – objednávateľom sa rozumie rodič/zákonný zástupca dieťaťa.

3. Dieťa – je priamy účastník tábora. Tábor je určený deťom od veku 8 rokov. Organizátor si vyhradzuje právo na výber detí do tábora. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať do tábora deti, ktoré v čase konania tábora nespĺňajú určenú vekovú hranicu.

4. Registrácia – v prípade záujmu o tábor je potrebné vyplniť on line prihlášku, aby bolo dieťa zaradené do databázy záujemcov. Odoslaním registrácie objednávateľ bez výhrad súhlasí s týmito podmienkami účasti a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5. Záväzné prihlásenie – po obdržaní pokynov k platbe je potrebné vykonať úhradu za tábor do 14 dní. Po pripísaní sumy na účet organizátora má dieťa v tábore miesto záväzne rezervované. V prípade neuhradenia ceny v určenej lehote rezervácia zaniká a miesto bude uvoľnené ďalším záujemcom.

6. Tábor sa koná v termíne 17.8.2023 až 20.8.2023 (štvrtok – nedeľa). Ak niektorý deň pripadne na sviatok, tábor sa koná aj v tento deň, čiže 4 dni (3 nocí). V prípade, že sa dieťa z akýchkoľvek dôvodov niektorého dňa nezúčastní, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny za vymeškané dni.

7. Miesto konania – súkromná hotelová akadémia – Šamorín, Vinohradská 192/48

8. Program tábora pozostáva z tanečných a šporotvých lekcií a animačných programov. Podrobný program Vám bude zaslaný najneskôr 14 dní pred konaním tábora.

12. Cena za tábota – 249,00 € (V tejto cene je zahrnuté: preprava, ubytovanie, strava 5 x denne, pitný režím, program).

13. Strava a pitný režim – organizátor sa zaväzuje zabezpečiť deťom celodennú stravu a nápoje (voda, čaj, malinovka) počas celého pobytu. Objednávateľ má možnosť vybrať pre dieťa stravu z týchto dostupných možností: normálna, vegetariánska, bezlepková, bezlaktózová.

14. Povinné doklady – objednávateľ je povinný pred nástupom dieťaťa do tábora priniesť vyplnené a podpísané:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 3 dni).

Kópia preukazu poistenca.

Tlačivá obdrží objednávateľ od organizátora e-mailom. V prípade, ak uvedené doklady nebudú pred nástupom dieťaťa do tábora organizátorovi odovzdané, organizátor má právo dieťa do tábora neprijať.

15. Zdravotné a iné obmedzenia dieťaťa – objednávateľ je povinný písomne (v registrácii aj vo vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa) informovať organizátora o všetkých zdravotných obmedzeniach dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch. Organizátor nezodpovedá za škodu na zdraví ani inú vzniknutú škodu v prípade, ak objednávateľ neposkytol organizátorovi všetky relevantné informácie týkajúce sa dieťaťa, jeho zdravotného stavu, fyzických a psychických obmedzení, alergií, užívaných liekoch alebo iných limitoch dieťaťa.

16. Odchod na pobytový tábor  – objednávateľ sa zaväzuje priviesť dieťa v dohodnutom čase na miesto spoločného odchodu a potvrdiť príchod dieťaťa vedúcemu tanečného tábora. Vedúci tábora poznačí príchod dieťaťa v prezenčnej listine.

17. Príchod z pobytového tábora – objednávateľ je povinný vyzdvihnúť dieťa z tábora na mieste a v čase podľa dohody s organizátorom. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo vyzdvihnutia dieťaťa bude objednávateľovi oznámená písomne, resp. telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Dieťa môže samostatne odísť z tábora len s písomným súhlasom rodiča/zákonného zástupcu. Písomný súhlas je potrebné odovzdať vedúcemu tábora pred nástupom dieťaťa do tábora.

18. Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z tábora – v prípade, ak rodič/zákonný zástupca poverí inú osobu na prevzatie dieťaťa z tábora, je objednávateľ povinný napísať pre túto osobu splnomocnenie a odovzdať ho pred nástupom dieťaťa do tábora vedúcemu tábora.

19. Táborový poriadok – objednávateľ berie na vedomie, že vzhľadom k tomu, že v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sú povinní sa podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. Deti budú vedené k dodržiavaniu pravidiel slušnosti, poriadku, spolupráce, vzájomného rešpektu a úcte, k dodržiavaniu pokynov vedúcich a pod. Táborový poriadok bude vyvesený na nástenke v mieste konania.

20. Porušovanie táborového poriadku – v prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a/alebo iného porušenia táborového poriadku sa táto skutočnosť považuje za dôvod na vylúčenie dieťaťa z tábora a organizátor má nárok na zaplatenie pokuty vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi skutočne zaplatenou cenou za tábor a spotrebovanou sumou ceny za tábor, s ohľadom na už strávený čas dieťaťa v tábore. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, dieťa bez nároku na vrátenie ceny za tábor pobyt ukončí a rodičia sú povinní bez zbytočného odkladu na základe telefonickej výzvy zo strany organizátora prísť dieťa vyzdvihnúť.

21. Objednávateľ prihlásením dieťaťa do tábora vyhlasuje, že dieťa má osvojené základné hygienické a sociálne návyky, je schopné stráviť týždeň v kolektíve detí, bez prítomnosti svojich rodičov.

22. Cennosti a predmety vyššej hodnoty – organizátor neodporúča, aby mali deti pri nástupe do tábora akékoľvek cennosti alebo predmety vyššej hodnoty. Organizátor nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie vecí, ktoré neboli organizátorom určené ako veci potrebné na absolvovanie programu tábora.

23. Zmena programu a miesta konania – organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora a miesta jeho konania, a to v prípade nevhodného počasia na vykonanie plánovanej aktivity alebo v prípade prekážky na strane zmluvného partnera organizátora. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, organizátor sa zaväzuje zabezpečiť náhradný program a miesto konania tanečného tábora na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany objednávateľa. Každú takúto zmenu je organizátor povinný v dostatočnej lehote a primeraným spôsobom oznámiť objednávateľovi.

24. Zrušenie turnusu – organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie turnusu, a to v prípade ak:

a) je obsadenosť turnusu denného break dance tábora nedostatočná a/alebo z iných dôležitých organizačných alebo prevádzkových dôvodov alebo

b) existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, a pod..

V takomto prípade má objednávateľ právo na vrátenie zaplatenej ceny za tanečný tábor v nespotrebovanej časti.

V prípade zrušenia turnusu z dôvodu podľa písm. a) tohto odseku je organizátor povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti písomne (formou e-mailu), a to minimálne 3 pracovné dni pred nástupom na tanečný tábor.

V prípade zrušenia turnusu podľa písm. b) tohto odseku je organizátor povinný informovať objednávateľa primeranou formou a v čo najkratšej lehote, ktorá vzhľadom na okolnosti môže byť kratšia ako 3 pracovné dni pred nástupom na denný break dance tábor.

25. Zrušenie účasti objednávateľom – objednávateľ je oprávnený aj bez udania dôvodu písomne zrušiť účasť dieťaťa v tábore – najneskôr jeden deň pred dňom stanoveným ako začiatok turnusu a to zaplatením odstupného (storna), vo výške:

vo výške 20 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na tanečný tábor,

vo výške 50 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote 2 – 14 dni pred nástupom na tanečný tábor,

vo výške 100 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote menej ako 2 dni pred dnom nástupu na tanečný tábor.

26. V prípade, ak dieťa nenastúpi do tanečného tábora z iného dôvodu ako z dôvodu uvedeného v ods. 27. týchto všeobecných podmienok tábora, má organizátor nárok na zaplatenie pokuty vo výške podľa ods. 25. týchto všeobecných podmienok tábora.

27. Neúčasť zo zdravotných dôvodov – organizátor sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi 80% ceny za tanečný tábor v prípade, ak objednávateľ predloží lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa, ktorá neumožňuje jeho nástup do tanečného tábora z vážnych zdravotných dôvodov.

28. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok účasti na dennom break dance tábore, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023